Zavod Zdrava celota ob Mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru

Sovražni govor je v porastu po vsem svetu ter dokazano povzroča psihološke, čustvene in fizične škode prizadetim.

Generalna skupščina ZN je zato leta 2021 z resolucijo razglasila 18, junij za Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru / International Day for Countering Hate Speech, ki ga letos obeležujemo prvič.

  

Združeni narodi vabijo vlade, mednarodne organizacije, civilno družbo in posameznike, da v okviru tega dne organizirajo dogodke in pobude, ki spodbujajo strategije za prepoznavanje, obravnavanje in boj proti sovražnemu govoru.

 

Sovražni govor se nanaša na napeljevanje in spodbujanje sovraštva, diskriminacije ali sovražnosti do posameznika, ki izvira iz predsodkov do te osebe zaradi neke njene značilnosti.

 

Slovenski kazenski zakonik (KZ, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21) besedne zveze sovražni govor ne pozna, ima pa v 297. členu opredeljeno kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, za katerega je zagrožena kazen do 2 let zapora.

 

(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.

 

 

(2) Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.

 

 

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.

 

 

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

 

 

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.

 

 

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega in drugega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči.

 

Več o tem mednarodnem medjniku si lahko preberete na tej povezavi: https://www.un.org/en/observances/countering-hate-speech

 

Zavod Zdrava celota kot podpisnik Listine raznolikosti Slovenija, zagovarja ničelno toleranco do sovražnega govora!